โปรเเกรมคลังข้อสอบ

฿0.00

หมวดหมู่:

รายละเอียด

โปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดียสำหรับเด็กปฐมวัย

  • จัดเก็บอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกแบบพกพาได้ (External Hard Drive) เพื่อสามารถย้ายไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้อย่างสะดวก
  • มีแบบทดสอบวัดความรู้ด้านต่างๆ ครอบคลุมทักษะความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเชาว์ปัญญา เป็นต้น
  • ข้อสอบมีรูปแบบเป็นมัลติมีเดียไม่น้อยกว่า 3,500 ข้อ แบ่งหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการใช้งาน สีสันและรูปแบบเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
  • มีรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย เช่น จับคู่ เลือกตอบ เติมคำ ถูก/ผิด ฝึกการอ่าน ฝึกการเขียน เป็นต้น
  • มีระบบสรุปผลคะแนน การรายงานผลของผู้ทดสอบและสามารถเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้ทราบ
  • มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย