เสริมเชาว์ปัญญา

฿0.00

หมวดหมู่:

รายละเอียด

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเสริมเชาว์ปัญญา

 • จัดเก็บอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกแบบพกพาได้ (External Hard Drive) เพื่อสามารถย้ายไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้อย่างสะดวก
 • เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ครูผู้สอนใช้พัฒนากระบวนการคิด และเสริมเชาว์ปัญญาของเด็กระดับปฐมวัย โดยทำกิจกรรมผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ
 • มีรูปแบบเป็นสื่อมัลติมีเดียใช้งานง่าย เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราว เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
 • เป็นสื่อที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านความจำ การสังเกต การจำแนก การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ การหาความสัมพันธ์กันและมิติสัมพันธ์
 • มีแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมใบงานสำหรับเด็ก แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 20 สัปดาห์ – ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 20 สัปดาห์
 • มีหน่วยจัดประสบการณ์กิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันแม่ วันเยาวชนแห่งชาติ วันปิยะมหาราช วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก วันครู                    วันมาฆบูชา วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันพ่อ เป็นต้น
 • มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด
 • กิจกรรมใบงานต่างๆ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 • มีสื่อมัลติมีเดียสอนการพับกระดาษสำหรับเด็ก โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  • เป็นสื่อที่เน้นสอนฝึกประสาทสัมผัส พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือ ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง คิดแก้ปัญหาและการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
  • มีเมนูเนื้อหาให้เลือกใช้อย่างสะดวกและสวยงาม
  • มีแบบฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 33 แบบ
  • มีกิจกรรมใบงานต่าง ๆ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 • มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย