สื่อมัลติมีเดียขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง ปี 60)

฿0.00

หมวดหมู่:

รายละเอียด

สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย (มีครูสอนสมจริง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ฉบับปรับปรุง ปี 2560

 • ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีครูสอนสมจริง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประกอบด้วยบทเรียน
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาสังคมศึกษา
  • วิชาภูมิศาสตร์
  • วิชาวิทยาการคำนวณ
  • วิชาภาษาไทย
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิชาดนตรี – นาฏศิลป์
  • วิชาทัศนศิลป์
  • วิชาสุขศึกษา
  • Bilingual
  • English program

 

 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง ปี 2560 เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เท่านั้น) ประกอบด้วย
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาสังคมศึกษา
  • วิชาภูมิศาสตร์
  • วิชาวิทยาการคำนวณ

 

สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย (มีครูสอนสมจริง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ฉบับปรับปรุง ปี 2560

 • ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ASEAN School มีครูสอนสมจริง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประกอบด้วยบทเรียน
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาสังคมศึกษา
  • วิชาภูมิศาสตร์
  • วิชาวิทยาการคำนวณ
  • วิชาภาษาไทย
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิชาดนตรี – นาฏศิลป์
  • วิชาทัศนศิลป์
  • วิชาสุขศึกษา
  • Bilingual
  • English program
 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง ปี 2560 เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (เท่านั้น) ประกอบด้วย
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาสังคมศึกษา
  • วิชาภูมิศาสตร์
  • วิชาวิทยาการคำนวณ