สื่อมัลติมีเดียขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง ปี 60)

฿0.00

หมวดหมู่:

รายละเอียด

สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย (มีครูสอนสมจริง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ฉบับปรับปรุง ปี 2560

 • ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ASEAN School มีครูสอนสมจริง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประกอบด้วยบทเรียน
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาสังคมศึกษา
  • วิชาภูมิศาสตร์
  • วิชาวิทยาการคำนวณ
  • วิชาภาษาไทย
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
  • วิชาดนตรี – นาฏศิลป์
  • วิชาทัศนศิลป์
  • วิชาสุขศึกษา
 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาสังคมศึกษา
  • วิชาวิทยาการคำนวณ
  • วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

 

สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย (มีครูสอนสมจริง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ฉบับปรังปรุง ปี 2560

 • ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ASEAN School มีครูสอนสมจริง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประกอบด้วยบทเรียน
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาภาษาไทย
  • วิชาสังคมศึกษา
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิชาดนตรี – นาฏศิลป์
  • วิชาทัศนศิลป์
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • วิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
  • วิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
  • วิชาฟิสิกส์
  • วิชาเคมี
  • วิชาชีววิทยา
  • วิชาวิทยาการคำนวณ
  • วิชาการออกแบบและทเคโนโลยี
  • วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ