คณิตศาสตร์

฿0.00

หมวดหมู่:

รายละเอียด

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • จัดเก็บอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกแบบพกพาได้ (External Hard Drive) เพื่อสามารถย้ายไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้อย่างสะดวก
 • เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ
 • มีรูปแบบเป็นสื่อมัลติมีเดียใช้งานง่ายมีคำแนะนำการใช้งานทุกหน้าจอ มีเกมวิชาการ และแบบทดสอบ ประกอบเนื้อหาอย่างเหมาะสม
 • เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็น 6 มาตรฐานการเรียนรู้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ การนับจำนวนและการคิดคำนวณเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ พื้นฐานการวัด การชั่ง การตวง เงินและเวลา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนภูมิ รวมถึงการใช้กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทางด้านการคิดอย่างมีเหตุผลและการใช้กระบวนการในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • เป็นสื่อที่เน้นการสอนทักษะด้านการเปรียบเทียบ จำแนกจัดกลุ่มหาความสัมพันธ์ คำนวณ เป็นต้น โดยมีเมนูควบคุมการทำงานอย่างชัดเจนเหมาะสม
 • มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น การอ่าน การเขียน การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็นต้น
 • กิจกรรมใบงานต่าง ๆ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 • มีฟังก์ชั่นปรับลดเพิ่มระดับเสียงและมีปุ่มควบคุมการทำงานอย่างเหมาะสม
 • ชุดพัฒนากระบวนการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์บทเรียน English Programme – Math โดยมีครูสอนสมจริง ประกอบด้วย
  • Numbers
  • Numbers 1st to 10 th
  • Number Patterns to 20
  • Mass and Picture Graphs
  • Time
  • Money
 • มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย