HOMEPAGE

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับเด็กปฐมวัย

 • จัดเก็บอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกแบบพกพาได้ (External Hard Drive) เพื่อสามารถย้ายไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้อย่างสะดวก
 • เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 • สาระการเรียนรู้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นสื่อกลางถ่ายทอดด้านองค์ความรู้ต่างๆ ครบ 4 สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล-สถานที่ ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เป็นต้น
 • เป็นสื่อที่ส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน ฟัง พูด และเขียน สำหรับการเขียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการเขียนอย่างถูกต้องทั้งพยัญชนะไทยและพยัญชนะภาษาอังกฤษนำเสนอเป็นกราฟิกแอนิเมชั่น
 • มีนิทานเสริม EQ รูปแบบเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นเล่าเป็นเรื่องราวในแต่ละเรื่องมีกิจกรรมภาพระบายสี และกิจกรรมต่อภาพและมีไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง สามารถสั่งพิมพ์เนื้อหาได้
 • มีโปรแกรมเสริมเชาว์ปัญญาเป็นคำถามประกอบภาพโดยคำเฉลยเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น
 • มีสารบัญหรือรายการหลัก (Main Menu) ที่มีการจัดกลุ่มหัวข้อของโปรแกรมอย่างเป็นระบบชัดเจน ซึ่งจะต้องแยกส่วนเมนูหลักออกจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเป็นอิสระผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ
 • ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับตัวบทเรียนได้โดยตรง และมีการสรุปผลการใช้งานให้ทราบจากกิจกรรมหรือแบบทดสอบในระบบ
 • ภายในตัวบทเรียนมีปุ่มควบคุมการใช้งานภายในระบบอย่างเหมาะสม
 • มีแบบทดสอบเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ โดยแบ่งการทดสอบเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอายุ 3 ขวบ, 4 ขวบ และ 5 ขวบ (ตามระดับความสามารถในการเรียนรู้ของวัยเด็ก)
 • กิจกรรมใบงานต่างๆ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 • มีโปรแกรมกิจกรรมเสริมทักษะ เกมฝึกทักษะและบททดสอบเตรียมความพร้อมด้าน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา-พลศึกษา ศิลปะและการงานอาชีพ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 100 โปรแกรม
 • มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดียระบบ E – Learning สำหรับครูปฐมวัย

 • จัดเก็บอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกแบบพกพาได้ (External Hard Drive) เพื่อสามารถย้ายไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้อย่างสะดวก
 • มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
 • มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ
 • มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาห้องเรียนอัจฉริยะ
 • มีระบบการจัดการอย่างน้อย 3 ส่วน คือ ครูผู้สอนนักเรียนและผู้ดูแลระบบ
 • มีระบบคลังข้อสอบรูปแบบมัลติมีเดีย แบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เชาวน์ปัญญาและความรู้ทั่วไป มีข้อสอบไม่น้อยกว่า 1,000 ข้อ
 • มีระบบจัดการแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 20 สัปดาห์ และวันสำคัญต่างๆ จำนวน 5 วัน
 • มีระบบจัดการแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 20 สัปดาห์ และวันสำคัญต่างๆ จำนวน 7 วัน
 • สื่อใบงานสำหรับพิมพ์ระดับชั้นอนุบาล 2 ครบทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 28 กิจกรรม
 • สื่อใบงานสำหรับพิมพ์ระดับชั้นอนุบาล 3 ครบทั้ง 11 สาระการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 29 กิจกรรม
 • มีเนื้อหาและกิจกรรมสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้
 • มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย