สื่อระดับมัธยม

สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย (มีครูสอนสมจริง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ฉบับปรับปรุง ปี 2560

สื่อมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ 13 ภาษาพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ประโยคและบทสนทนา 13 ภาษา

ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ English conversations ชุดที่ 1

ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ English conversations ชุดที่ 2

ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ English conversations ชุดที่ 3

ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียภาษาจีน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชุดภาษาจีนสร้างสรรค์ เล่ม 1-3 มีครูสอนสมจริง จำนวน 1 ชุด