สื่อระดับประถม

สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย (มีครูสอนสมจริง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ฉบับปรับปรุง ปี 2560

สื่อมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ 13 ภาษาพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ประโยคและบทสนทนา 13 ภาษา

ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ English conversations ชุดที่ 1

ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ English conversations ชุดที่ 2

ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียแบบเรียนภาษาจีน ชุดพิเศษ (สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์) มีครูสอนสมจริง พร้อม E-BOOK จำนวน 1 ชุด